Άκυρες “ως υπέρμετρα επαχθείς για το δημόσιο” οι αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής για 10ετή παράταση των συμβάσεων των καταστημάτων ΑΛΣΟΣ και GREEN PARK

Η αρμόδια Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ακύρωσε τις αποφάσεις 2203/2022 και 2533/2022 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας για την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης για μια επιπλέον δεκαετία (2034-2043) των καταστημάτων ΑΛΣΟΣ και GREEN PARK,

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα για τους πιο κάτω λόγους:

  1. διότι η Περιφέρεια Αττικής όφειλε να απόσχει από οποιαδήποτε παρόμοια ενέργεια ενόσω εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου “Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως” κατά της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η Διαχειριστική Μελέτη για το Πεδίο του Άρεως κατά τη χρονική περίοδο 2020-2030.
  2. διότι οι παρατάσεις των μισθώσεων θίγουν το δημόσιο συμφέρον, από την άποψη των βλαπτικών όρων λειτουργίας των καταστημάτων
  3. διότι δεν λαμβάνει χώρα δημοπρασία με την οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί υψηλότερο μίσθωμα.
  4. διότι η αρχική μίσθωση 15ετούς διάρκειας από 2018 έως 2033 παρατάθηκε το 2022, δηλ. σε χρόνο πολύ πριν από τη λήξη της, για (10) έτη από τη λήξη της αρχικής, δηλ. μέχρι 2043,
  5. διότι η πρόβλεψη παράτασης της αρχικής μίσθωσης μεγάλης διάρκειας, για χρονικό διάστημα, επίσης μεγάλης διάρκειας, αντιβαίνει ευθέως στις διατάξεις περί υποχρέωσης της Περιφέρειας να εκμισθώνει ακίνητα με δημοπρασία, οι οποίες έχουν τεθεί για την εξασφάλιση των συμφερόντων της και συνακόλουθα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
  6. διότι οι παρατάσεις αυτές, οι οποίες δεν προβλέπονται από καμία διάταξη νόμου, είναι επιπλέον υπέρμετρα επαχθείς για την εκμισθώτρια Περιφέρεια, λόγω της δέσμευσης των ακινήτων της με συγκεκριμένο ύψος μισθώματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολύ πριν από τη λήξη των αρχικών συμβάσεων που είναι ο χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να εξετάζονται παρόμοια αιτήματα.
  7. διότι δεν θα πρέπει να εξετάζονται τόσο πρόωρα παρόμοια αιτήματα, προκειμένου να μπορέσει να συνεκτιμηθεί η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων από τους μισθωτές (π.χ. μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, καλή χρήση των μισθίων ενόψει και των υποχρεώσεων οι οποίες πηγάζουν από την θέση τους εντός κοινόχρηστου άλσους κλπ.)
  8. διότι με τις παρατάσεις αυτές αποκλείεται και η δυνατότητα της εκμισθώτριας (της Περιφέρειας) να επιτύχει υψηλότερο προσφερόμενο μίσθωμα μέσω πλειοδοτικής δημοπρασίας.

Για τους λόγους αυτούς, ομόφωνα, η Επιτροπή δέχθηκε την προσφυγή του σωματείου Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Επιμένουμε Πεδίο του Άρεως» και ακύρωσε τις υπ’ αριθμ. 2203/2022 και 2533/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Είναι μια σημαντική απόφαση που μειώνει κατά 10 χρόνια την ομηρία του Πάρκου μας από συμφέροντα που είναι σε βάρος της λειτουργίας του σαν χώρο φύσης, ηρεμίας και ήπιας ψυχαγωγίας.

Η Περιφέρεια Αττικής οφείλει να υποστηρίζει την εύρυθμη λειτουργία του Πεδίου του Άρεως σαν Πάρκου και όχι την εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων.

  • Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Δημητρίου, Dr. Αρχιτέκτονα, Περιφερειακό Σύμβουλο της «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» για την αμέριστη βοήθεια και υποστήριξή του στην προσπάθειά μας.